Nonstop elérhetőségünk:

  +36-20-362 4241

  Hívásindításhoz érintse meg a telefonszámot!

   

  Ökumenikus esküvő

  Evangélikus-katolikus

  Az 1. fontos kérdés,hogy milyen templomban szeretnétek tartani az esküvőt?Evangélikusban vagy katólikusban?
  Az ökumenikus szertartás annak a közösségnek rendjét követi, amelynek templomában az esküvő történik. A liturgiát a helyi lelkész vezeti, a másik szolgáló lelkész bibliai szakaszokat olvashat, esket, imádkozik, igét hirdethet és megáldhatja a házaspárt. Ha az egyik fél római katolikus, akkor a papnak püspökétől engedélyt kell kérnie az ökumenikus esküvői szertartásra. Kívánatos, hogy az esketendő párt mindkét lelkész oktassa, és a liturgiában részt vevő lelkészek még az esketés előtt találkozzanak. Az esketést ott anyakönyvezik, ahol az esküvő történt.

  Katólikus- evangélikus esküvő/katólikus szertartás/-szentmisén kívül

  Az eskető katolikus pap karingben stólával és pluviáléban, az evangélikus lelkész liturgikus öltözetben -a ministránsokkal együtt- a templomajtóhoz vonulnak. Üdvözlik a jegyespárt és kifejezésre juttatják, hogy az egyház együtt örvend velük. Majd elindul a menet az oltár felé: a ministránsok, a pap és a lelkész, valamint a násznép a helyi szokásnak megfelelő sorrendben. Bevonulás alatt alkalmas éneket énekelnek, vagy orgonaszó hangzik.

  A fogadás szertartása el is hagyható. Ilyen esetben a násznép megérkezése után a pap és a lelkész a ministránsokkal kivonul az oltárhoz. A jegyespár bevonulása alatt alkalmas éneket énekelnek vagy orgonaszó hangzik.

  A házasulandók és a két tanú (násznagy) számára megfelelő ülőhelyről ajánlatos gondoskodni.

  A szertartás megkezdésekor a két lelkész az oltár előtt áll és a jegyespár felé fordul.

  62/16. A katolikus pap keresztet vet és mondja: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

  Hívek: Ámen.

  Katolikus pap: Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól!

  Hívek: És a te lelkeddel.

  Katolikus pap: Könyörögjünk! (Rövid csend)

  Istenünk, tekints könyörgésünkre,
  és áraszd jóságosan kegyelmedet híveidre,
  akik most házasságot kötnek szent oltárodnál!
  Legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben!
  Krisztus, a mi Urunk által.

  Hívek: Ámen.

  Igeliturgia

  Megegyezés szerint az általa felolvasott szentírási szakasz után a pap vagy az evangélikus lelkész rövid igehirdetést tart. A beszédben történjék utalás a közös szertartás sajátosságaira és az ökumenikus családi közösség jelentősségére.

  Olvasmány vagy Szentlecke

  Az evangélikus lelkész olvassa.

  A beszéd után összekötő ének, ami lehet:

  Zsoltár, Alleluja, alkalmas népének vagy orgonaszó.

  Evangélium
  A katolikus pap olvassa a szokásos módon.

  Házasságkötési kérdések

  Az igeliturgia után a jegyesek az oltár előtt állnak a tanúkkal együtt.

  A katolikus pap ezekkel vagy hasonló szavakkal szól a jegyesekhez: Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét előttünk és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. A Katolikus Egyház tanítása szerint Krisztus egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös, örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek.

  Feleljetek ezért az Egyház kérdéseire!

  A katolikus pap kérdezi a vőlegényt: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?

  Vőlegény: Igen.

  Katolikus pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?

  Vőlegény: Ígérem.

  Katolikus pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?

  Vőlegény: Elfogadom.

  Katolikus pap (ha a vőlegény katolikus): Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?

  (Ha a vőlegény evangélikus: Ígéred-e, hogy úgy neveled őket, ahogyan az egy keresztyén édesapának kötelessége?)

  Vőlegény: Ígérem.

  A katolikus pap kérdezi a menyasszonyt: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?

  Menyasszony: Igen.

  Katolikus pap: Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?

  Menyasszony: Ígérem.

  Katolikus pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?

  Menyasszony: Elfogadom.

  Katolikus pap (ha a menyasszony katolikus): Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának tőrvényei szerint neveled őket?

  (Ha a menyasszony evangélikus: Ígéred-e, hogy úgy neveled őket, ahogyan az egy keresztyén édesanyának kötelessége?)

  Menyasszony: Ígérem.

  A házasságkötési szándék kinyilvánítása

  A katolikus pap ezután így szól a jegyesekhez: Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni.

  Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz.

  A házasulandók megfogják egymás jobb kezét. A katolikus pap átköti kezüket stólával - (lehetőleg külön stólát használjon).

  A katolikus pap kérdezi a vőlegényt: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő N.- t feleségül venni?

  Vőlegény: Akarom.

  Katolikus pap: Mondd tehát utánam: N. - Isten szent színe előtt - feleségül veszlek.

  A vőlegény megismétli a pap szavait.

  A katolikus pap kérdezi a menyasszonyt: N., nyilatkozzál Isten és a Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő N.- hez feleségül menni?

  Menyasszony: Akarok.

  Katolikus pap: Mondd tehát utánam: N. - Isten szent színe előtt - feleségül megyek hozzád.

  A menyasszony megismétli a pap szavait.

  62/22. A katolikus pap ezután így szól az új házasokhoz: Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, ? a Fiú és a Szentlélek nevében.

  Az új házastársak felelik: Ámen.

  A katolikus pap leveszi kezükről a stólát, majd így folytatja: Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szava szerint felbonthatatlan: "Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!" (Mt 19, 6)

  Az evangélikus lelkész áldó imája: A mindenható Isten, aki az embert jótetszése szerint férfiúvá és asszonnyá teremtette, és házasságukat megáldotta, áldja meg a ti házassági szövetségeteket, és adja nektek Szentlelkét, hogy az ő gyermekeiként tisztaságban és szeretetben, békességben és boldogságban éljetek, a hitben megálljatok, egykor pedig elvegyétek az örök élet koronáját, az Úr Jézus Krisztus által. ? Ámen.

  Házassági eskü

  Az új házastársak esküt tesznek:

  a katolikus fél a feszületre tett kézzel (a feszületet az egyik tanú tartja); az evangélikus fél házastársa kezét fogva esküszik.

  Katolikus pap: Most pedig ősi magyar szokás szerint esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek.

  Előbb a férj tesz esküt, azután a feleség.

  A katolikus félnek a katolikus pap mondja: Tedd ujjadat a feszületre és mondd utánam az eskü szavait! (A zárójelbe tett mondatot az asszony mondja.)

  Ezután soronként mondja az eskü szavait és ő megismétli:

  Isten engem úgy segéljen,
  Nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária
  és Istennek minden szentjei,
  hogy a jelenlévő N.- t szeretem,
  szeretetből veszem feleségül - (szeretetből megyek hozzá feleségül) -
  Isten rendelése szerint,
  az Anyaszentegyház törvénye szerint,
  és hogy őt el nem hagyom
  holtomiglan - holtáiglan
  semmiféle bajában.
  Isten engem úgy segéljen!

  Az evangélikus félnek az evangélikus lelkész mondja: Fogd meg házastársad kezét és mondd utánam az eskü szavait!

  Ezután szakaszonként mondja az eskü szavait és ő megismétli:

  Én N. N., | esküszöm az élő Istenre, | aki az Atya, Fiú, Szentlélek, | Szentháromság egy igaz Isten, | hogy N.N.-t igazán szeretem, | hűséges házastársa leszek | Isten rendje és igéje szerint, | holtomig, holtáig | el nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem örömében, | sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen.


  A gyűrűk megáldása

  A katolikus pap az új házastársak gyűrűit tálcán az oltárra teszi (vagy a tanú, a sekrestyés, illetve a ministráns kezébe adja) és megáldja: Áldd ? meg, Istenünk, ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre! Krisztus, a mi Urunk által.

  Hívek: Ámen.

  Evangélikus lelkész: Szívetek szándékának és ajkatok vallástételének bizonyságául vegyétek a gyűrűket! Amilyen végtelen a gyűrű, olyan végtelenül szeressétek ti is egymást!

  Katolikus pap: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára és mondjátok:

  A férj megcsókolja a gyűrűt és a feleség ujjára húzza, ismételve a pap szavait:

  N., - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

  A feleség megcsókolja a gyűrűt és férje ujjára húzza, ismételve a pap szavait:

  N., - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!


  Könyörgések


  62/25. Katolikus pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat!

  Lektor: 1. A Szentháromság egy Isten tartsa meg őket szilárd egységben és életadó szent közösségben!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  Lektor: 2. A mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  Lektor: 3. Krisztus békéje lakjék szívűkben, és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  Lektor: 4. A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  Lektor: 5. A Szentháromság egy Isten fogadja be őket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe!

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

  A liturgiát vezető pap döntése szerint további könyörgések is beiktathatók.

  Házassági áldás

  A katolikus pap kitárt kézzel mondja vagy énekli a nászáldást - (idősebb házaspár esetén a zárójelbe tett szakasz elmaradhat): Világ Teremtője, szentséges Atyánk, a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt, és életközösségüket bőséges áldással akartad gazdaggá tenni. Az új asszonyért könyörgünk hozzád alázatos szívvel, ki férjével ezen a napon szent frigyre lépett.Urunk és Istenünk, a te bőséges áldásod szálljon reá és hitvestársára, [hogy boldog házaséletük folyamán gyermekekkel ékeskedjék otthonuk, és gyarapodjék egyházad,] a te dicséretedet zengjék az örömben, és téged keressenek a bánat idején, a te segítségedet élvezzék munkájuk közben, és érezzék, hogy mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek! A hívek közösségében imádkozzanak hozzád, a világban tegyenek tanúságot rólad, majd szép életkort érjenek, s az itt jelenlévőkkel együtt a mennyei hazába jussanak, Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  Az evangélikus lelkész áldó imát mond: Úr Jézus Krisztus! Megígérted, hogy híveiddel maradsz minden napon a világ végezetéig. Maradj velünk és testvéreinkkel, akik a te nevedben kezdik házasságukat. Légy velük szereteteddel, hogy hűségesen ragaszkodjanak egymáshoz. Légy hozzájuk irgalmas, hogy megértéssel hordozzák egymás gyengeségét. Add nekik bölcsességedet, hogy áldásos legyen munkájuk. Szenteld meg jelenléteddel családi életüket, hogy öröm és békesség töltse be otthonukat. Maradj velük most és életük minden napján. Ámen.

  Befejező rész

  Katolikus pap: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:

  Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

  Evangélikus lelkész: Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az ő arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon neked békességet! Ámen.

  Katolikus pap: Istenünk, az örök Atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el lelketeket és otthonotokban mindig megmaradjon!
  Hívek: Ámen.

  Katolikus pap: [Legyetek áldottak gyermekeitekben! ] Találjatok az életben őszinte jóbarátokra, és éljetek minden emberrel igaz békességben!
  Hívek: Ámen.
  Katolikus pap: Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában!
  Hívek: Ámen.
  Katolikus pap: És titeket mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
  Hívek: Ámen.

  A katolikus pap és az evangélikus lelkész a templom kijáratáig kísérheti a helyi szokásnak megfelelően az új házastársakat és ott jókívánságokkal búcsúznak el tőlük. - Ekkor történhet a kereszt, a biblia és az emléklap átadása. Közben alkalmas ének vagy orgonaszó hangzik.

  Evangélikus-katolikus esküvő /evangélikus szertartás/-evangélikus templomban

   
  A bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelően történjék.
  Az evangélikus lelkész liturgikus öltözetben, a katolikus lelkipásztor karingben stólával és pluviáléban vesz részt a szertartáson.
  A menyasszony az oltár előtt a vőlegény bal oldalára álljon!

  Bevezetés
  Evangélikus lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

  Zsoltár
  Evangélikus lelkész: Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét! Lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki benne bízik.

  Katolikus pap: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
  Imádság
  Katolikus pap: Könyörögjünk!
  Istenünk, tekints könyörgésünkre, és áraszd jóságosan kegyelmedet híveidre, akiknek most házasságát szent oltárodnál megáldjuk! Legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

  Evangélikus lelkész (folytatólagosan): Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, örökkévaló kegyelmedért, amellyel gondot viselsz az emberre, és minden jóval gazdagon megáldod. A te kegyelmed drága ajándéka a házasság is. Gondod van arra, hogy ne maradjunk egyedül, és segítőtársat rendelsz mellénk. Légy áldott, mennyei Atyánk, hogy most is két szívnek adsz örömöt, és egyesíted őket boldogságban. Add, hogy hálával fogadják ezt a kegyelmedet, és magasztaljanak téged érte mindenkor, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

  Igehirdetés

  (Megegyezés szerint mindkét fél rövid igehirdetést tart - ebben az esetben az evangélikus lelkész a bevezetést olvassa és először a katolikus pap, majd az evangélikus lelkész prédikál. Amennyiben a megegyezés úgy szól, hogy csak az egyik fél hirdet igét, úgy a másik olvassa a bevezetőt és az igehirdetés textusát.)

  Testvéreim az Úrban!
  Isten, a mi mennyei Atyánk, gyermekei javát akarja, és gyönyörködik igazi örömükben. Ahogyan ti most hálával gondoltok szeretetére, úgy fordul felétek atyai jóságával, és útmutatást ad igéjében, hogy boldog legyen életetek. Hallgassátok meg, és fogadjátok el tőle azt a szentigét, amelyet megírva találunk...

  Következik az igeolvasás és az igehirdetés.

  Gyülekezeti ének vagy karének

  (Az énekválasztás /vagy nem éneklés/ kérdését a két lelkésznek előzetesen egyeztetnie kell. Ha a gyülekezet nem tud, vagy nem szokott énekelni, a szertartásnak e pontján kaphat helyet orgonaszám, zenei betét, szólóének, kórusmű, ezek is a két szolgálattevő között egyeztetett formában a helyi lehetőségek és szokások figyelembe vételével. Ha olyan gyülekezet közösségében történik a házasságkötés megáldása, amely tud szépen és áhítatosan énekelni, ott vagy hálaadó éneket énekeljen a gyülekezet, vagy a szokott esketési énekek közül válasszanak.) Lekció

  Evangélikus lelkész: Keresztyén Testvéreim! Hallgassátok meg Isten igéjét a házasság szent rendjéről!
  Katolikus pap: Isten ezt mondja: "Nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő. És Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. (1Móz 1, 2) Krisztus Urunk ezt mondja: Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza. (Mt 19,6)
  Evangélikus lelkész: Pál apostol pedig ezt mondja: Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, és engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében: az asszonyok férjüknek, mint az Úrnak, a férfiak pedig szeressék feleségüket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. (Ef 5,20-22, 25)

  Esketési kérdések - Házasságkötési szándék kinyilvánítása

  Evangélikus lelkész: Testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten örök akaratát a házasság rendjéről. Tegyetek azért vallást arról, hogy házasságtokat Isten tetszése szerint akarjátok folytatni! Feleljetek az élő Isten színe és az egyház tanúi előtt a következő kérdésekre!
  Evangélikus lelkész (a vőlegényhez): Először tőled kérdem, Testvérem az Úrban N.N.! Szereted-e a melletted álló N.N. - t, akit házastársul választottál? Szereted-e?
  Vőlegény: Szeretem.
  Evangélikus lelkész: Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a halál tőle Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e?
  Vőlegény: Akarok.
  Evangélikus lelkész: Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?
  Vőlegény: Kész vagyok.
  Evangélikus lelkész (a menyasszonyhoz): Hasonlóképpen kérdem tőled, Testvérem az Úrban, N.N.! Szereted-e a melletted álló N.N. - t, akit házastársul választottál? Szereted-e?
  Menyasszony: Szeretem.
  Evangélikus lelkész: Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a halál tőle Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e?
  Menyasszony: Akarok.
  Evangélikus lelkész: Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?
  Menyasszony: Kész vagyok.

  Gyűrűhúzás

  Evangélikus lelkész (kezébe veszi a kis tálcát a gyűrűkkel): Szívetek szándékának és ajkatok vallástételének bizonyságául vegyétek a gyűrűket. (Az evangélikus lelkész jobb kezük gyűrűs ujjára húzza a gyűrűket.) Amilyen végtelen a gyűrű, olyan végtelenül szeressétek ti is egymást!

  Eskütétel

  Evangélikus lelkész: Térdeljetek az Úr oltárához, nyújtsátok egymásnak jobb kezeteket, a gyülekezet pedig felállva hallgassa az eskütételt!
  (Mindkét lelkész a saját hívével téteti le az esküt úgy, hogy a megfelelő formulát használja - először a vőlegény, majd a menyasszony tesz esküt.)
  A vőlegény esküje:
  Katolikus pap (amennyiben a vőlegény katolikus): Először férfitestvérem mondja utánam az esküt.
  Isten engem úgy segéljen, | hogy a jelenlevő N.-t szeretem, | szeretetből veszem feleségül | Isten rendelése szerint, | az Anyaszentegyház törvénye szerint, | és hogy őt el nem hagyom | holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában. | Isten engem úgy segéljen!
  vagy:
  Evangélikus lelkész (amennyiben a vőlegény evangélikus):Először férfitestvérem mondja utánam az esküt:
  Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek | Szentháromság egy igaz Isten, | hogy N.N.-t igazán szeretem, | hűséges házastársa leszek | Isten rendje és igéje szerint, | holtomig, holtáig el nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem örömében, | sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen.
  A menyasszony esküje:
  Katolikus pap (amennyiben a menyasszony katolikus): Hasonlóképpen mondja az esküt a menyasszony is:
  Isten engem úgy segéljen, | hogy a jelenlevő N.-t szeretem, | szeretetből megyek hozzá feleségül | Isten rendelése szerint, | az Anyaszentegyház törvénye szerint, | és hogy őt el nem hagyom | holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában. | Isten engem úgy segéljen!
  vagy:
  Evangélikus lelkész (amennyiben a menyasszony evangélikus): Hasonlóképpen mondja az esküt a menyasszony is:
  Én N.N. |esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek | Szentháromság egy igaz Isten, |hogy N.N.-t igazán szeretem, | hűséges házastársa leszek | Isten rendje és igéje szerint, | holtomig, holtáig el nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem örömében, | sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen.

  Házassági áldás

  Evangélikus lelkész (a házastársak egymásba kulcsolt kezére teszi jobb kezét): Mivel Isten rendje szerint akartok egymással házasságban élni és ezt az élő Isten színe és az egyház tanúi előtt kijelentettétek: ezért egybekötlek titeket Isten igéjével és áldásával az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza.
  Evangélikus lelkész (a házasfelek fejére teszi a kezét, és folytatja): A mindenható Isten, aki az embert jótetszése szerint férfivá és asszonnyá teremtette, és házasságukat megáldotta, áldja meg a ti házassági szövetségeteket, és adja nektek Szentlelkét, hogy az ő gyermekeiként tisztaságban és szeretetben, békességben és boldogságban éljetek, a hitben megálljatok, egykor pedig elvegyétek az örök élet koronáját, az Úr Jézus Krisztus által. ? Ámen.
  Katolikus pap: Isten színe előtt érvényes házasságotokat megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
  Az új házastársak felelik: Ámen.
  Ének, vagy karének
  Befejezés

  Katolikus pap: Könyörögjünk! Szentháromság egy Isten, tartsd meg házasságot kötött testvéreinket szilárd egységben és életadó szent közösségükben. Mennyei Atyánk, gondviselő szereteted adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet. Úr Jézus Krisztus, a Te békéd lakjon szívükben és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek. Szentlélek Úristen, egyesítsd őket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével. Ámen.
  Evangélikus lelkész (folytatva): Úr Jézus Krisztus! Megígérted, hogy híveiddel maradsz minden napon a világ végezetéig. Maradj velünk és testvéreinkkel, akik a te nevedben kezdik házasságukat. Légy velük szereteteddel, hogy hűségesen ragaszkodjanak egymáshoz. Légy hozzájuk irgalmas, hogy megértéssel hordozzák el egymás gyengeségét. Add nekik bölcsességedet, hogy áldásos legyen munkájuk. Szenteld meg jelenléteddel családi életüket, hogy öröm és békesség töltse be otthonukat. Maradj velük most és életük minden napján. Ámen.
  EGYÜTT: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

  Áldás
  Evangélikus lelkész: Fogadjátok az Úr áldását!
  Katolikus pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Ámen.
  Evangélikus lelkész: Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az ő arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon neked békességet! Ámen.
  Ének, orgonaszám, kivonulás
  (A lelkészek együtt a templom kapujáig kísérik a párt és ott áldáskívánással búcsúznak.)
  Nem hosszabb az ökumenikus szertartás,mint egy normál szertartás.

  Designed by WEBSITE

  Annak érdekében, hogy a legjobb online élményt élvezze, a weboldal cookie-kat használ.
  Honlapunk használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.
  Elfogadom Elutasítom