Nonstop elérhetőségünk:

  +36-20-362 4241

  Hívásindításhoz érintse meg a telefonszámot!

  Házasságkötés megáldása

  gallneGállné Medveczky Borbála
  - református szertartás szerint - református lelkész

  Az esküvői szertartás a bevonulással kezdődik. Miután a násznép elfoglalta a helyét, az ifjú pár együtt, vagy külön-külön, bevezetéssel, a nászinduló dallamára, bevonul a padsorok között. Ha a bevezetést választják, akkor a vőlegényt általában az édesanya vagy a keresztanya, a menyasszonyt pedig az édesapa vagy a keresztapa vezeti be. De ettől a szokástól természetesen el lehet térni.
  A bevonulás után a lelkipásztor köszönti a házasságukat megáldatni kívánó párt, szüleiket, és az egybegyűlt ünneplő közösséget. Ezután ének, majd egy 5-6 perces igehirdetés következik, amely mindig egy bibliai idézet kifejtése. Az esketési prédikáció után következik a házassági eskü, amelyet a lelkipásztor után kell mondani, először a férjnek, majd a feleségnek. A házassági esküt követően a lelkipásztor imádkozik a házaspárért, végül közösen imádkozzák a Miatyánkot. Az esküvői szertartás áldásmondással fejeződik be.
  Az áldásmondás után a lelkipásztor gratulál a házaspárnak és a házaspár szüleinek, átadja a Bibliát és az emlékkönyvet, majd a kivonulás következik. Elsőként a fiatal pár, majd a lelkipásztor, a szülők és hozzátartozók, végül pedig a násznép hagyják el a templomot. Ha másként nem szeretnék, akkor a templomajtó előtt van lehetőség a gratulációk fogadására úgy, hogy a templomból kifelé jövő násznép odajárul a fiatal pár elé.
  Az esküvő szertartás nem több, mint 30 perc. A tanúknak a református esküvőn nincsen szerepe, ezért ők beülhetnek a násznép közé.
  A református esküvőnek nem akadálya az, hogy ha a házasulandók közül az egyik vagy a másik fél vagy egyikük sincsen megkeresztelve, vagy éppen más vallású(ak). De megkeresztelkedni felnőttként is lehetséges.
  Mikor jelentkezzünk református esküvőre?
  Célszerűnek tartjuk azt, hogy ha jóval az esküvő előtt eldöntik azt, hogy pontosan mikor szeretnének összeházasodni. A hatályos magyar törvények szerint a házasságkötés időpontjaként leghamarabb a bejelentéstől számított 31. nap tűzhető ki. A 30 napos várakozási határidő alól - csak kivételesen indokolt esetben - adható felmentés.
  Először tehát az anyakönyvvezetőt kell felkeresnie a házasulandóknak, és vele kell egyeztetni időpontot. A magyar polgári törvények értelmében ugyanis a Református Egyház nem köthet házasságot. Református templomban a már megkötött házasság megáldása történik istentisztelet keretében.

  Az Iszkaszentgyörgyi Református Gyülekezetben két alkalommal tartunk jegyesoktatást, és egy alkalommal kérjük, hogy jöjjenek el a vasárnapi istentiszteletünkre.

  A jegyesoktatás első alkalmán a személyi adatokat vesszük föl, és az esküvő gyakorlati részeit beszéljük meg (bevonulás, díszítés, stb.). A második alkalommal a házasság lelki
  oldaláról és a házassági esküről beszélgetünk a házasulandókkal.


  Gondolatok esküvő előtt

  A házasság nem emberi „találmány”. Isten ajándékozta azt az embernek, még a teremtés hajnalán. Mert „látta az Úr Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni...”. Hitünk szerint a teremtő Isten azért teremtett az embert férfivá és nővé, mert ha lelkileg összeillenek, akkor semmihez sem hasonlítható, mély közösséget alakíthatnak ki egymással.

  A Biblia szerint tehát a házasság két egymást szerető ember egész életre szóló szövetsége. Mindketten felelősek a döntésükért, amellyel felvállalják a másikat, megosztják vele életüket, örömeiket és bánataikat. A Teremtő Isten egész életre szóló kapcsolatként tervezte a házasságot, - annak esetleges megromlásáért egyedül az embert terheli a felelősség. Isten nélkül, csak mi tudjuk az ajándékot elviselhetetlen teherré, földi pokollá változtatni.
  S persze az is kérdés, hogy mennyire vesszük, vettük komolyan a párválasztást: milyen elvek, milyen értékekre nézve hoztuk meg döntésünket a másik mellett. Fontos kérdés az is, hogy mennyire tudunk majd megállni a saját lábunkon, mennyire tudunk önállósodni és függetlenedni szüleinktől. Képesek vagyunk-e anyagilag és lelkileg is . Mert a rosszul meghozott döntés, a rossz alapokra épülő házasság, és a külső körülmények mind-mind rombolhatják kapcsolatunkat. Sohasem szabad elfelejteni azt sem, hogy az udvarlás sokszor csak a kirakat, a lényeg az, amit beljebb talál az ember.
  Isten azonban segítségét ajánlja fel mindazoknak, akik erre hűségesen kérik Őt, hogy a házasság, minden emberi gyengeségünk ellenére is, örömet, boldog harmóniát és
  áldást jelentsen mindkét félnek, és majdani gyermekeiknek. Mindebből következik, hogy az egyházi esküvő nem csodaszer, ha valaki nem bízik meg Isten segítő szeretetében, a szertartás önmagában nem segít rajta. Ezért óriási a jelentősége annak, hogy az Urat segítségül hívva, vagy anélkül indul-e el egy házasság. Jézus Krisztus teljes isteni hatalmát, szeretetét és bölcsességét kínálja fel ma is minden Hozzá forduló embernek.

  A református esküvői szertartás
   
  szertartasBevonulás: A szolgálattevő vagy a gyülekezet képviselője a templom kapujában fogadja az esketendőket és orgonaszó vagy gyülekezeti ének közben vezeti be őket.
  vagy: A bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelően történik.
  Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen
  vagy: Békesség néktek! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Az Úrtól lett ez és csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! Ámen (Zsoltárok könyve 118, 1. 23-24.)
  Ének: Ahol olyan gyülekezet közösségében történik a házasságkötés megáldása, amely tud szépen és áhítatosan énekelni, ott hálaadó éneket énekeljen a gyülekezet.
  Fohász: A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Ámen
  vagy: Légy a mi segítségünk Urunk, és szólj hozzánk most és életünk minden idejében, s adj engedelmes szívet, hogy kövessük akaratodat. Ámen
  Textus: Midőn Isten áldását kéritek házassági szövetségetekre, halljátok az Ő hozzátok szóló üzenetét a … (megnevezett helyről a lelkész felolvassa az alapigét)
  Igehirdetés
  Házassági eskü
  Kedves Testvéreim! Miután most azért álltok itt Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy szövetségeteket az Ő segítségül hívásával is megerősítsétek, és arra áldást kérjetek fogjátok meg egymás jobbkezét és mondjátok utánam a házassági esküt. A gyülekezet állva legyen tanúja az eskütételnek.
  Mondjad először te, keresztyén férfitestvérem:
  Én … esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy ...-t (a menyasszony nevét kell mondani), akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen
  Mondjad te is, keresztyén nőtestvérem:
  Én … esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy ...-t (a vőlegény nevét kell mondani), akinek most Isten színe előtt kezén vagyok, szeretem. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen
  Intelem: Házastársi szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe előtt szent esküvel is megerősítettétek. Legyen a ti igenetek igen, teljesítsétek fogadásotokat maradéktalanul és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
  Imádság: Akik tanúi voltunk a házaspár esküjének, könyörögjünk értük: …
  Úri imádság: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
  Áldás: Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját tirajtatok, és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az Ő orcáját tireátok, és adjon békességet néktek. Ámen (4Mózes 6, 24-26.)
  Biblia, emléklap átadása: A mai nap emlékéül fogadjátok el egyházunk nevében ezt a Bibliát. Isten igéje legyen családi olvasmányotok, merítsetek belőle az élet minden körülményei között erőt, vigasztalást, bátorítást.
  Ének vagy zeneszám
  Kivonulás

  Designed by WEBSITE

  Annak érdekében, hogy a legjobb online élményt élvezze, a weboldal cookie-kat használ.
  Honlapunk használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.
  Elfogadom Elutasítom