Nonstop elérhetőségünk:

  +36-20-362 4241

  Hívásindításhoz érintse meg a telefonszámot!

  A házasságkötés szertartása a görög katolikus egyházban


  Dr.Ivancsó István
  görögkatólikus pap,
  a Szent Atanáz Görögkatólikus Hittudományi Főiskola tanára

  ivancs1A bizánci egyházban a házasság szentségének két része van: az eljegyzés és maga a házasságkötés. Hajdan a kettőt külön végezték, ma gyakorlatilag egy szertartás keretében megy végbe. A legújabb intézkedések viszont sürgetnek a régi állapot visszaállítására: ahol lehetséges, meg kell valósítani, hogy két külön szertartás legyen, egymástól időben is elhatárolódva. Ugyanis az eljegyzés előkészít a házasságra: a jegyesek Isten kegyelmének segítségével fontolhatják meg, hogy valóban egy egész életre egymáséi akarnak-e lenni. Ez azt is jelenti, hogy az eljegyzés nem felbonthatatlan, mint a már létrejött házasság.

   1. Az eljegyzés – A szertartás első része az eljegyzés, mely a templom előcsarnokában kezdődik.
  a/ A szándék kinyilvánítása – A pap epitrachelionban és felonban a templom ajtajában fogadja a házasulandókat, üdvös oktatást intéz hozzájuk, majd kikérdezi őket a házasulási szándékukról a tanúk jelenlétében: minden külső kényszer nélkül, szabad akaratukból akarnak-e házasságra lépni.
  b/ A házassági zsoltár – Miután a vőlegény és a menyasszony is kijelentette ezt, bevezeti őket a templomba a 127. zsoltár éneklése közben. Ez a zsoltár a házasulandókra váró áldásról és boldogságról szól. A házasulandók az ambon elé állított tetrapod előtt állnak meg.
  c/ A kezdő áldás – A szertartás a Szent Liturgia kezdő áldásával folytatódik a templomban: „Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa...” Ez jelzi azt, hogy a házasságot már a Szentháromság kinyilatkoztatása után emelte Jézus Krisztus szentségi rangra. De emlékeztet arra is, hogy hajdan Szent Liturgia keretében történt a szentség kiszolgáltatása.
  d/ A nagy ekténia – Az ezt követő nagy ekténiában a pap külön kérésekben könyörög a házasulandók boldogságáért.
  e/ Imádságok – Utána a pap két hosszabb, biblikus tartalmú imádságban eleveníti fel a szentírási példákat a boldog házasságra vonatkozóan, s kéri Istent, úgy áldja és őrizze meg a házasulandókat is, mint az említett személyeket.
  f/ Ünnepélyes jegyváltás – A pap átveszi a házasulandók gyűrűjét, az asztalra helyezve megáldja és meghinti szentelt vízzel azokat. Utána a menyasszony gyűrűjével keresztet vet a vőlegényre, megcsókoltatja vele az eljegyzés szavainak mondása közben: „Eljegyeztetik Isten szolgája...”, s következik a gyűrű felhúzása. A másik gyűrűvel a menyasszonyra jelez keresztet, vele csókoltatja meg, s mondja neki is az eljegyzés szavait: „Eljegyeztetik Isten szolgálója...”
  Ezzel gyakorlatilag véget ér az eljegyzés ma gyakorlatban lévő szertartása. Hajdan a keresztapa háromszor megcserélte a jegyesek gyűrűjét, hogy jelezze vele az eljegyzés komolyságát: a Szentháromság az, aki megáldotta az eljegyzésüket.
  2. A házasságkötés – Görögül a házasságkötés szertartását „megkoronázásnak” (sztefanuma) nevezik, utalva az egyik legfontosabb mozzanatára.
  a/ Az eskü – Görög katolikus egyházunk mai gyakorlatában nyugati hatásra szerepel az eskü is, ami ősi magyar formula. A jegyesek letérdelnek, jobb kezüket a tetrapodon lévő evangéliumos könyvre teszik. A pap az epitrachelionnal takarja be kezüket, ráhelyezi a keresztet is. Ezzel jelzi a házasság szentségében létrejövő egységüket, s hogy ezt a szentségben elsődlegesen működő Krisztus viszi végbe. Először a vőlegény mondja el az eskü szavait, majd a menyasszony. Házassági hűséget, szeretet és megbecsülést ígérnek egymásnak, s erre esküt is tesznek. Utána a pap szentháromsági formulával megáldja az epitrachelionnal letakart kezüket: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza” (Mt 19,8).
  b/ Imádság – Az ezt követő imában a pap azért imádkozik, hogy Isten egyesítse a párt egy testté, adjon nekik házassági áldást és gyermekeket.
  c/ A megkoronázás – A szertartás csúcspontját alkotja a megkoronázás. A pap először a férfi koronáját veszi fel az asztalról, keresztet vet vele rá, megcsókoltatja vele, majd a fejére teszi: „Megkoronáztatik Isten szolgája...” A másik koronát a menyasszonyra teszi, hasonló módon: „Megkoronáztatik Isten szolgálója...” A házasságkötési koronázás többrétű szimbolikával rendelkezik. Jelzi
  – a királyi koronát: az ember a teremtés koronája, s itt, a házasságkötésben teljesedik ki az ember, amikor a férfi és a nő egy testté válik a Szentírás szavai szerint.
  – a vértanúk koronáját: a vértanúk hitükkel és szeretetükkel tettek tanúságot Krisztus mellett, amikor a legnagyobbról, az életükről is le tudtak mondani. A házastársak életében is szükséges a lemondás, hogy boldog legyen a házasságuk.
  – a győzelem koronáját: az új házasok győztesek, mert célba értek az egymás iránti, Istennek elkötelezett szeretetükkel. Most már közösen folytatják életútjukat. Győztesek azért is, mert tisztán tudták magukat egymásnak ajándékozni.
  – Isten Országának koronáját: eggyé válva és majd gyermekeikkel együtt építik tovább Isten Országát, amelynek most már ilyen, eggyé vált élettel a polgárai.
  Mindezek fölött pedig jelzi azt a szeretetszövetséget, ami a Szentírás szavai szerint Krisztus és az egyház között áll fenn.
  d/ Szentírási szakaszok – A szentírási olvasmányokat itt is prokimen vezeti be, ami a megkoronázásról szól: „Dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őket...” Az apostoli szakasz Krisztusnak az egyház iránti szeretetét állítja párhuzamba azzal a szeretettel, amint a házastársaknak szeretniük kell egymást. Az evangéliumi részlet a kánai menyegző csodáját beszéli el, ahol Jézus jelenlétével megszentelte a házasságot.
  e/ Hármas ekténia – A pap ebben az ekténiában is külön könyörgést végez az újházasokért.
  f/ Imádság – Ezután a pap imádságban kéri Istent, hogy tartsa meg békességben és egyetértésben az újházasokat, ajándékozzon nekik házassági tisztaságot.
  g/ Tropárok és a koronák Ievétele – Három tropár éneklése következik a szertartásban: „Izaiás, örvendj...”, „Dicsőült szent vértanúk...”, „Dicsőség néked, Krisztus Isten...”, mialatt a pap csöndes ima közben leveszi előbb a vőlegény koronáját, megáldva őt vele, majd ugyanígy tesz a menyasszonyéval is. – Hajdan a koronák levétele külön szertartás keretében a házasságkötést követő nyolcadik napon történt.
  h/ Imádság és áldás – A pap imádságában arra hivatkozik, hogy Krisztus jelenlétével megáldotta a kánai menyegzőn az új házaspárt, s kéri, hogy most is áldja meg a jelenlévő újházasokat. A főhajtási imádságban szentháromsági nagy áldást ad, ami keleti felfogás szerint a házasság szentségének lényegéhez tartozik.
  i/ Elbocsátó – A házasságkötés szertartását köznapi elbocsátó zárja, amely ismét utalást tartalmaz a kánai menyegzőre.
  j/ Éltetés – Görög katolikus egyházunk gyakorlata szerint az új pár éltetése zárja a szertartást: „Éljenek soká...” Utána a pap kivezeti őket a templomból. A szertartás kezdetén ő vezette be őket a templomban, hogy Isten színe előtt kössék meg a házasságukat, a végén pedig kivezeti őket, hogy az életben Isten útján járjanak.

   Görög katolikus egyházunkban az elbocsátó előtt történik a menyasszony avatása, ami hajdan szintén a házasságot követő nyolcadik napon történt, külön szertartásban. A pap a templom ajtajában fogadta az új asszonyt, majd miután bevezette a templomba, a Szokásos kezdettel kezdődik a szertartás. A 66. és az 5. zsoltár imádkozása után a pap imádságban könyörög az új asszonyért, hogy hivatását jól tudja betölteni. Majd áldást ad rá, szenteltvízzel hinti meg, s a napi elbocsátó után egy intelemmel fejezi be a szertartást.

   A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSA
  A JEGYVÁLTÁS
  A Szent Áldozat bemutatása utána a pap az oltárnál áll, a jegyesek pedig odaállnak a szent ajtók elé. A férfi jobb oldalon (Krisztus ikonja előtt), a nő pedig baloldalon (Istenszülő ikonja előtt). Az oltár jobb oldalán van a két gyűrűjük egy kis tányérkán.
  A pap megkérdezi őket, hogy akarnak e szabad elhatározással, egymással jegyességre lépni. A kérdés és a beleegyező válasz után háromszor keresztet vet a pap a jegyesek fejére, égő gyertyát ad a kezükbe, kereszt alakban megtömjénezi őket és bevezeti a templom közepére.
  A pap fennhangon: Áldott a mi Istenünk, mindig, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
  Kar: Ámen.
  Pap:
  Békességben könyörögjünk az Úrhoz!
  A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
  Az egész világ békességéért, Isten szent egyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
  Ezért a szent hajlékért és mindazokért, akik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!
  Istenszerető N. érsekünkért (püspökünkért), a tisztelendő áldozópapságért, a Krisztus szerint való szerpapokért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!
  Istennek mostan jegyességre lépő N. szolgájáért és N. szolgálójáért és az ő üdvösségükért könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy legyenek majd gyermekeik nemzedékük folytatására és teljesüljenek üdvösséges kérelmeik, könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy áradjon rájuk a tökéletes békességet szerző és segítő szeretet, könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy őrizze meg őket egyetértésben és szilárd hitben, könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy áldja meg őket egyetértéssel és szilárd hittel, könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy tartsa meg őket a feddhetetlen életben és viselkedésben, könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy a mi Urunk, Istenünk adjon nekik tisztes házasságot és bűntelen együttélést, könyörögjünk az Úrhoz!
  Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól, veszélytől és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!
  Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
  Legszentebb, legtisztább, legáldottabb, dicsőséges Nagyasszonyunkról, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriáról s az összes szentekről megemlékezvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
  Kar: Néked Uram.
  Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
  Majd fennhangon elmondja a következő imádságot:
  Örök Isten, ki a különállókat egyesülésre serkented és felbonthatatlan kötelékkel összekötöd, ki megáldottad Izsákot és Rebekát, és ígéreted örökösévé tetted őket, Te áldd meg ezen szolgáidat is és vezesd őket minden jóban. Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
  Kar: Ámen.
  Pap: Békesség mindnyájatoknak!
  Kar: És a te lelkednek.
  Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!
  Kar: Néked Uram.
  Pap: Úr Istenünk, ki a pogány nemzetek közül eljegyezted magadnak a tiszta szüzet, az Egyházat, áldd meg ezt az eljegyzést, egyesítsd és őrizd meg ezen szolgáidat békességben és egyetértésben. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
  Kar: Ámen.
  Majd fogja a pap a gyűrűket, s átadja előbb az egyiket a férfinak, azután a másikat a nőnek.
  A férfinak ezt mondja:
  Isten N. szolgája eljegyzi magának Isten N. szolgálóját, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
  A nőnek ezt mondja:
  Isten N. szolgálója eljegyzi magát Isten N. szolgájának, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
  Ezt mindegyiknek elmondja háromszor, keresztet vet a gyűrűkkel mindannyiszor a fejükre s ráhúzza a gyűrűt jobb kezük ujjára. Majd a násznagy megcseréli a jegyesek gyűrűjét.
  Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!
  Kar: Uram irgalmazz!
  A pap pedig a következő imádságot mondja:
  Úr Istenünk, aki Ábrahám pátriárka szolgájával együtt mentél Mezopotámiába, mikor azt elküldték, hogy Izsáknak feleséget hozzon s a vízadás jelével kinyilvánítottad, hogy Rebekát kell eljegyeznie, Te áldd meg N. szolgád és N. szolgálód eljegyzését és erősítsd meg az általuk mondott szavakat. Szilárdítsd meg őket az általad létrehozott szent egységben! Hiszen Te kezdettől férfiút és nőt alkottál és a nőt a férfiúval egyesítetted egymás megsegítésére és az emberi nem utódhagyására, azért Te, Úr Istenünk, aki megmutattad hűségedet ígéretedhez híven örökségeden, és szolgáidon, nemzedékről nemzedékre kiválasztott atyáinkon, tekints N. szolgádra és N. szolgálódra, erősítsd meg eljegyzésüket hűségben, egyetértésben, igazságban és szeretetben, hiszen Te rendelted, hogy ekként lépjenek eljegyzésre és a köteléket ezzel erősítsék meg. Gyűrűvel nyerte a hatalmat József Egyiptomban, gyűrűvel tüntették ki Dánielt Babilon földjén, gyűrű révén derült ki Támár igazsága, gyűrűvel nyilvánította ki mennyei Atyánk irgalmasságát tékozló fiával szemben, mondván: "Húzzatok gyűrűt az ujjára, vezessétek elő a hizlalt borjút és öljétek le. Együnk és vigadjunk." Jobbod vezette át, Urunk, Mózest a Vörös tengeren, igaz szavad erősítette meg az egeket és szilárdította meg a földet, s szolgáid jobbját megáldja hatalmas, szabad és magasságbeli karod. Te tehát, Uralkodónk, áldd meg égi áldásoddal ezt a kézelgyűrűzést, és Úr angyala járjon színük előtt életük minden napján. Mert te vagy az, aki megáldod és megszenteled a mindenséget, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
  Kar: Ámen.
  A pap a következő ekténiát mondja:
  Könyörülj rajtunk Isten a Te nagy irgalmasságod szerint, kérünk Téged, hallgass meg minket és könyörülj.
  Könyörögjünk még istenszerető N. püspökünkért és Krisztusban minden testvéreinkért.
  Könyörögjünk még Istennek egymással eljegyzett N. és N. szolgáiért.
  Könyörögjünk még minden testvéreinkért és minden keresztényekért.
  Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és Téged dicsőítünk, Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
  Kar: Ámen.
  A pap elbocsátót mond:
  Dicsőség Néked Krisztus Istenünk, a mi Reménységünk, dicsőség
  Néked.
  Kar: Dicsőség most és mindenkor Uram irgalmazz. (3-szor) Adj áldást, Uram!
  Pap: (Halottaiból feltámadt) Krisztus igaz Istenünk, az Ő legtisztább anyjának, a szent, dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.
  Kar: Ámen.

  Designed by WEBSITE

  Annak érdekében, hogy a legjobb online élményt élvezze, a weboldal cookie-kat használ.
  Honlapunk használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.
  Elfogadom Elutasítom