Nonstop elérhetőségünk:

  +36-20-362 4241

  Hívásindításhoz érintse meg a telefonszámot!

  Házasságkötés misén kívül
  A RÓMAI KATOLIKUS HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSA BEVONULÁS A TEMPLOMBA

  A násznép vonulhat együtt a jegyespárral, vagy a násznép előbb elfoglalja helyét a templomban és a menyasszonyt az édesapja kíséri az oltárhoz átadva ott leendő férjének.

  BEVEZETŐ RÉSZ
  A pap az oltár előtt állva és a jegyespár felé fordulva keresztet vet, és mondja:

  Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
  Hívek: Ámen.
  Pap: Kegyelem néktek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól!
  Hívek: És a te lelkeddel!
  Pap: Könyörgünk!
  (Rövid csend: kéréseinkre gondolunk.)
  Amikor az emberi nemet teremtetted, azt akartad, hogy a férfi és a nő eggyé legyen. E híveidet, akik most egymással életszövetségre kívánnak lépni, kösd össze a szeretet egyesítő kötelékével; hogy akiket a termékeny szeretet szolgálatára hívtál, legyenek a te nagy szereteted tanúi a világban! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké.
  Hívek: Ámen.
  AZ IGE LITURGIÁJA
  Az ige liturgiáját úgy végzik, mint a szentmisében. Három szentírási szakasz hangozhat el (olvasmány, szentlecke, evangélium).
   

  OLVASMÁNY

  ZSOLTÁR

  SZENTLECKE
  (lehet választani, hogy csak olvasmány, csak szentlecke, vagy mindkettő. Ha csak egyik, akkor zsoltár kimarad.)

  ALLELUJA

  EVANGÉLIUM

  HOMILIA
  Evangélium után a pap -- a szent szövegből kiindulva -- homiliát mond a házasság szentségi kegyelméről, a hitvesi szeretet méltóságáról és a házastársak kötelességeiről.

  A beszéd után mindenki feláll. A jegyesek az oltár elé állnak a tanúkkal együtt. A pap -- az oltár előtt állva -- ezekkel vagy más hasonló szavakkal szól Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét, egyházának szolgája és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek.

  Feleljetek ezért az Egyház kérdéseire!

  Ha két vagy több jegyespár köt házasságot egy szertartás keretében, minden egyes jegyespárhoz külön-külön hangzanak el a házassági szándék kinyilvánítását megelőző kérdések. A szándék (consensus) nyilvánítása is külön-külön történjék! A többi szöveg ilyenkor többesszámban hangzik el, beleértve


  1. A pap kérdezi a vőlegényt:

  N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
  Vőlegény: Igen.
  Pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?
  Vőlegény: Ígérem.
  Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?
  Vőlegény: Elfogadom.
  Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?
  Vőlegény: Ígérem.
  A pap megkérdezi a menyasszonyt:

  N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
  M.assz.: Igen.
  Pap: Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?
  M.assz.: Ígérem.
  Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?
  M.assz.: Elfogadom.
  Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?
  M.assz.: Ígérem.
  2. A házasságkötési szándék (consensus) kinyilvánítása.

  A pap így szól a jegyesekhez:
  Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni.
  Fogjátok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz.

  A házasulandók megfogják egymás jobbkezét. A pap átköti kezüket stólával.


  A pap kérdezi a vőlegényt:

  N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő N.-t feleségül venni?
  Vőlegény: Akarom.
  Pap: Mondd tehát utánam:
  N., -- Isten szent színe előtt -- feleségül veszlek.
  A vőlegény megismétli a pap szavait.

  A pap megkérdezi a menyasszonyt:

  N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő N.-hez feleségül menni?
  M.assz.: Akarok.
  Pap: Mondd tehát utánam:
  N., -- Isten szent színe előtt -- feleségül megyek hozzád.
  A menyasszony megismétli a pap szavait.

  3. A pap ezután így szól az új házasokhoz:
  Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, + a Fiú és a Szentlélek nevében.
  Az új házastársak felelik: Ámen.

  A pap leveszi kezükről a stólát, majd így folytatja:
  Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan: ,,Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!'' (Mt 19,6)

  4. Az új házastársak esküt tesznek a feszületre (a feszületet lehetőleg a tanú tartsa). A pap mondja:

  Most pedig, ősi magyar szokás szerint, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait!

  Előbb a férj tesz esküt:

  Isten engem úgy segéljen,
  Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária
  és Istennek minden szentjei,
  hogy téged, N., szeretlek,
  szeretetből veszlek feleségül,
  Isten rendelése szerint,
  az Anyaszentegyház törvénye szerint,
  és téged el nem hagylak,
  holtomiglan-holtodiglan
  semmiféle bajban.
  Isten engem úgy segéljen!

  A feleség esküje:

  Isten engem úgy segéljen,
  Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária
  és Istennek minden szentjei,
  hogy téged, N., szeretlek,
  szeretetből megyek hozzád feleségül,
  Isten rendelése szerint,
  az Anyaszentegyház törvénye szerint,
  és téged el nem hagylak,
  holtomiglan-holtodiglan
  semmiféle bajban.
  Isten engem úgy segéljen!


  5. A gyűrűk megáldása és átadása.
  A pap az új házasok gyűrűit tálcán az oltárra helyezi (vagy a tanú illetve a ministráns kezébe adja, és megáldja:
  Áldja meg az Úr ezeket a gyűrűket, amelyeket a kölcsönös szeretet és a hűség jeléül most egymás ujjára húztok! 
  A pap meghinti szenteltvízzel a gyűrűket, majd így szól:
  Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára, és mondjátok utánam:
  A férj megcsókolja a gyűrűt, és felesége ujjára húzza, ismételve a pap szavait:

  N., -- viseld ezt a gyűrűt -- szeretetem és hűségem jeléül: -- az Atya, -- a Fiú -- és a Szentlélek nevében!
  A feleség megcsókolja a gyűrűt, és férje ujjára húzza, ismételve a pap szavait:
  N., -- viseld ezt a gyűrűt -- szeretetem és hűségem jeléül: -- az Atya, -- a Fiú -- és a Szentlélek nevében!

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

  A pap ezután áttér a Nászáldásnak kitárt kézzel mondandó részére.

  AZ ÚJ HÁZASTÁRSAK MEGÁLDÁSA (NÁSZÁLDÁS)
  Világ Teremtője, szentséges Atyánk,
  a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt,
  és életközösségüket bőséges áldásoddal akartad gazdaggá tenni.
  Az új asszonyért könyörgünk hozzád alázatos szívvel,
  ki férjével ezen a napon szent frigyre lépett.
  Urunk és Istenünk,
  a te bőséges áldásod szálljon reá és hitvestársára,
  (hogy boldog házaséletük folyamán
  gyermekekkel ékesedjék otthonuk, és gyarapodjék egyházad,)
  a te dicséreted zengjék az örömben, és téged keressenek
  a bánat idején,
  a te segítségedet élvezzék munkájuk közben,
  és érezzék, hogy mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek!
  A hívek közösségében imádkozzanak hozzád,
  a világban tegyenek tanúságot rólad,
  érjenek szép életkort,
  s az itt jelenlevőkkel együtt a mennyei hazába jussanak,
  Krisztus, a mi Urunk által.

  Hívek: Ámen.  A SZERTARTÁS BEFEJEZÉSE

  Pap: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mindnyájan együtt mondják.)
  Miatyánk, ki vagy a mennyekben:
  szenteltessék meg a te neved;
  jöjjön el a te országod;
  legyen meg a te akaratod,
  miképpen mennyben,
  azonképpen itt a földön is!
  Mindennapi kenyerünket
  add meg nekünk ma;
  és bocsásd meg a mi vétkeinket,
  miképpen mi is megbocsátunk
  az ellenünk vétkezőknek;
  és ne vigy minket a kísértésbe,
  de szabadíts meg a gonosztól!
  ÁLDOZTATÁS
  Ha van ÁLDOZTATÁS, ez a Miatyánk után következik. Az áldoztatás befejeztével hálaadás legyen (szent csend, ima vagy ének), majd egy könyörgés mondandó:

  Ha csak az új házasok áldoztak, a könyörgés így hangzik:

  Könyörögjünk!
  Vendégül láttál minket, Urunk, szent asztalodnál.
  Kérünk, hogy akiket a házasság szentsége összekapcsol,
  mindig ragaszkodjanak hozzád,
  és neved dicsőségét terjesszék az emberek között.
  Krisztus, a mi Urunk által.

  Hívek: Ámen.
  Ha más hívek is áldoztak, a könyörgés így hangzik:

  Könyörögjünk!
  Urunk, Istenünk,
  a csodálatos Oltáriszentségben
  kínszenvedésed emlékezetét hagytad nekünk.
  Add meg, kérünk,
  hogy szent Tested és Véred titkát buzgón tiszteljük,
  és a megváltás gyümölcsében mindig részesüljünk.
  Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

  Hívek: Ámen.
  A szertartás áldással zárul:

  Pap: A mindenható Atyaisten adja meg nektek örömét, és áldjon meg titeket gyermekeitekben!
  Hívek: Ámen.
  Pap: Isten egyszülött Fia álljon mellettetek irgalmával a jó- és balsorsban!
  Hívek: Ámen.
  Pap: Isten Szentlelke árassza szívetekbe szeretetét mindenkor!
  Hívek: Ámen.
  Pap: És titeket is mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú és a Szentlélek!
  Hívek: Ámen.
  A pap a templom kijáratáig kísérheti a távozó új házasokat.

   

   

  Designed by WEBSITE

  Annak érdekében, hogy a legjobb online élményt élvezze, a weboldal cookie-kat használ.
  Honlapunk használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.
  Elfogadom Elutasítom